ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

Image

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563
หลักสูตร Normal Plus Program ( NP Plus )


กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ที่ห้องทะเบียน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ


ราคาใบสมัคร

ค่าใบสมัคร ราคา 150 บาท ( หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน )


การยื่นเอกสารการสมัคร

ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ห้องทะเบียน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ


1. หลักสูตรการศึกษาที่เปิดรับสมัคร ป.1

1. หลักสูตร ( Normal Plus Program : NP Plus )
เป็นการจัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยการเน้นเนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม ประกอบด้วยวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ( โดยครูชาวต่างชาติ / เจ้าของภาษา ) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิด รู้จักวิเคราะห์ และสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้


2. คุณสมบัติผู้สมัคร

2.1. นักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะต้องมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ (เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 15 พ.ค. 2555) หรือ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย ( อนุบาล 3 ) ปีการศึกษา 2562

2.2. มีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน


3. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันยื่นใบสมัคร

3.1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ( กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน )
3.2. กรณีนักเรียนที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3
ให้นำสมุดรายงานนักเรียน ชั้นอนุบาล 3หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
3.3. สำเนาสูติบัตร พร้อมตัวจริง จำนวน 1 ฉบับ
3.4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา (อย่างละ 1 ชุด) จำนวน 1 ฉบับ
3.5. สำเนาบัตรประชาชนของ บิดา มารดา (อย่างละ 1 ชุด) จำนวน 1 ฉบับ
3.6. กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ – สกุลของนักเรียน บิดา มารดา ให้นำเอกสารการเปลี่ยนชื่อมาอย่างละ 1 ชุด
3.7. ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานฉบับจริงมาในวันสมัคร เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้อง


หมายเหตุ :

- เอกสารที่มีการสำเนา ให้ทำการรับรองเอกสารทุกฉบับ
- ในการยื่นใบสมัคร บิดา – มารดา ต้องนำนักเรียนมาด้วย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ - ฝ่ายทะเบียน โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่

โทร 053 – 851412 – 15 ต่อ 199