ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

Image

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563
หลักสูตร NORMAL PLUS PROGRAM ( NP PLUS )


กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ที่ห้องทะเบียน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ


ราคาใบสมัคร

ค่าใบสมัคร ราคา 150 บาท ( หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน )


การยื่นเอกสารการสมัคร

ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ห้องทะเบียน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ


1.หลักสูตรการศึกษาที่เปิดรับสมัคร ( ม.1 – ม.6 )

หลักสูตร ( Normal Plus Program : NP Plus ) เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยเนื้อหารายวิชาเพิ่มเติมในทุกรายวิชา โดยเน้นการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งจะเพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติ


2.แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4 – ม.6 )

2.1 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2.2 สายศิลป์ มีดังนี้
2.2.1 ศิลป์ – คำนวณ
2.2.2 ศิลป์ – จีน
2.2.3 ศิลป์ – ญี่ปุ่น
2.2.4 ศิลป์ – ฝรั่งเศส


3. คุณสมบัติผู้สมัคร

- เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562
- มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย
- มีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
- นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ หรือแฟ้มสะสมผลงานต่างๆ ทางโรงเรียนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


4. ขั้นตอนการคัดเลือกนักเรียนใหม่

- นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนและมายื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองพร้อมกับผู้ปกครอง
- ในวันที่นักเรียนมายื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร สามารถทำการสอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์ได้ทันที
( การสอบข้อเขียน จะทดสอบความพร้อมพื้นฐานของนักเรียนประกอบด้วย 5 วิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ ,ภาษาไทย และสังคมศึกษา ใช้เวลา 61 นาที )
- นักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ สามารถดำเนินการรายงานตัวและชำระเงินที่ห้องทะเบียน


5. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันยื่นใบสมัคร

1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ( กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน )
2. สำเนาสมุดรายงานผลการเรียน หรือหนังสือรับรองผลการเรียน 5 เทอม (ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ
3. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา (อย่างละ 1 ชุด)
6. สำเนาบัตรประชาชนของของนักเรียน บิดา มารดา (อย่างละ 1 ชุด)
7. ( กรณีรับบุตรบุญธรรม ) สำเนาเอกสารการรับรองบุตรบุญธรรม จำนวน 1 ฉบับ
8. ( กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล นักเรียน บิดา มารดา ) สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านที่มีการเปลี่ยนชื่อแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
9. ( กรณีชาวต่างประเทศ ( บิดา หรือ มารดา ) สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่บันทึกรายการ จำนวน 1 ฉบับ
10. ( กรณีที่นักเรียนพักอยู่กับผู้ปกครองที่ มิใช่ บิดา มารดา)
10.1 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ
10.2 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ
10.3 สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ


หมายเหตุ :

- เอกสารที่มีการสำเนา ให้ทำการรับรองเอกสารทุกฉบับ
- ในการยื่นใบสมัคร บิดา – มารดา ต้องนำนักเรียนมาด้วย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ - ฝ่ายทะเบียน โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่

โทร 053 – 851412 – 15 ต่อ 199