ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน ปีการศึกษา 2563

Image

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นป.1 , ม.1
โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน ปีการศึกษา 2563
หลักสูตร (English Special Program : ESP)


กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องธุรการ อาคารรวีปราชญ์


ราคาใบสมัคร

ค่าใบสมัคร ราคา 150 บาท ( หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน )


การยื่นเอกสารการสมัคร

ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ห้องธุรการ อาคารรวีปราชญ์


1. หลักสูตรการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตร (English Special Program : ESP) เป็นการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการกับครูชาวต่างประเทศ ซึ่งเนื้อหารายวิชาภาคภาษาอังกฤษประกอบด้วย Sciences , Maths , Social Studies และ Chinese เพิ่มเติมจากวิชาปกติเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิด รู้จักวิเคราะห์ และสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้


2. คุณสมบัติผู้สมัคร

2.1 นักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 จะต้องมีอายุครบ 6 ปี บริบูรณ์ หรือเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย(อนุบาล3)
2.2 นักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
2.3 นักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนระดับชั้นอื่นๆ ให้เข้ามาติดต่อเป็นรายกรณี


3. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันยื่นใบสมัคร

3.1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ( กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน )
3.2. กรณีนักเรียนที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา
ให้นำสมุดรายงานนักเรียน ระดับชั้นปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
3.3. สำเนาสูติบัตร พร้อมตัวจริง จำนวน 1 ฉบับ
3.4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา (อย่างละ 1 ชุด) จำนวน 1 ฉบับ
3.5. สำเนาบัตรประชาชนของ บิดา มารดา (อย่างละ 1 ชุด) จำนวน 1 ฉบับ
3.6. กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ – สกุลของนักเรียน บิดา มารดา ให้นำเอกสารการเปลี่ยนชื่อมาอย่างละ 1 ชุด
3.7. ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานฉบับจริงมาในวันสมัคร เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้อง


หมายเหตุ :

- เอกสารที่มีการสำเนา ให้ทำการรับรองเอกสารทุกฉบับ
- ในการยื่นใบสมัคร บิดา – มารดา ต้องนำนักเรียนมาด้วย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ - ฝ่ายทะเบียน โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน

โทร.053 904998-9 แฟกซ์.053 904997