ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน ปีการศึกษา 2563

Image

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่
โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน ปีการศึกษา 2563
เนอสเซอรี่ (แรกเกิด-2ปี) , อนุบาล (2ปี-6ปี)


กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. และ วันเสาร์
ที่ห้องธุรการ อาคารรวีปราชญ์


ราคาใบสมัคร

ค่าใบสมัคร ราคา 150 บาท ( หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน )


การยื่นเอกสารการสมัคร

ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ห้องธุรการ อาคารรวีปราชญ์


1. ระดับ เนอสเซอรี่

อายุแรกเกิด-2ปี

ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยพยาบาลวิชาชีพ ปลอดภัย สะอาด เสริมสร้างพัฒนาการ


2. ระดับ อนุบาล

อายุ2ปี-6ปี

เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เสริมสร้างพัฒนาการ ทักษะสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา โปรแกรม 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ว่ายน้ำ ลีลาศ เปียโน เทควันโด


3. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันยื่นใบสมัคร

3.1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ( กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน )
3.2. สำเนาสูติบัตร พร้อมตัวจริง จำนวน 1 ฉบับ
3.3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา (อย่างละ 1 ชุด) จำนวน 1 ฉบับ
3.4. สำเนาบัตรประชาชนของ บิดา มารดา (อย่างละ 1 ชุด) จำนวน 1 ฉบับ
3.5. กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ – สกุลของนักเรียน บิดา มารดา ให้นำเอกสารการเปลี่ยนชื่อมาอย่างละ 1 ชุด
3.6. ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานฉบับจริงมาในวันสมัคร เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้อง


หมายเหตุ :

- เอกสารที่มีการสำเนา ให้ทำการรับรองเอกสารทุกฉบับ
- ในการยื่นใบสมัคร บิดา – มารดา ต้องนำนักเรียนมาด้วย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ - ฝ่ายทะเบียน โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน

โทร.053 904998-9 แฟกซ์.053 904997