ปฎิทินโรงเรียน

Update: วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โดย นายเชาวรินทร์ ใจเขื่อนแก้ว

วันที่ รายการกิจกรรม
01 กรกฎาคม 63 เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563 ทุกระดับชั้น เตรียม-อนุบาล, ป.1-6, ม.1-6 Welcome Back To School

06 กรกฎาคม 63

วันหยุด วันเข้าพรรษา

07 กรกฎาคม 63

วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

09 กรกฎาคม 63 กิจกรรมทำบุญโรงเรียนเพื่อเป็นสิริมงคล ปีการศึกษา 2563 (คาบ 1)
17 กรกฎาคม 63 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล / กิจกรรมค่าย Day Camp ของนักเรียนชั้น ม.1+ม.4
21 กรกฎาคม 63 กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 29 ประกาศ
24 กรกฎาคม 63 กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกาศ
27 กรกฎาคม 63 วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์
28 กรกฎาคม 63 วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
29 กรกฎาคม 63 วันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมให้ความรู้เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ / ประดิษฐ์พานไหว้ครู ( ช่วงบ่าย )
30 กรกฎาคม 63 พิธีไหว้ครูและสถาปนาคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา. 2563
07 สิงหาคม 63 กิจกรรมวัน Mufti Day
11 สิงหาคม 63 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ / กิจกรรมปลูกวันแม่
12 สิงหาคม 63 วันหยุด วันแม่แห่งชาติ/วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ใน ร. 9
18 สิงหาคม 63 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติกิจกรรมให้ความรู้เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
17, 19 สิงหาคม 63 ตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2563
03 กันยายน 63 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ทุกระดับชั้น ( วันที่ 1 )
04 กันยายน 63 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ทุกระดับชั้น ( วันที่ 2 )

***หมายเหตุ

กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป