ปฎิทินโรงเรียน

Update: วันที่ 8 เมษายน 2563 โดย นายเชาวรินทร์ ใจเขื่อนแก้ว

วันที่ รายการกิจกรรม
4 มีนาคม - 1 กรกฎาคม 63 ปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2562 โรงเรียนหยุด
9 เมษายน 63 วันรับผลการเรียนออนไลน์ ระดับประถมศึกษา (ประจำปีการศึกษา 2562)
ระดับมัธยมศึกษา (ประจำภาคเรียนที่ 2/2562) เวลา 9.30 น.

เข้าระบบ แจ้งผลการเรียน

10 เมษายน 63 วันรับเอกสารการจบการศึกษา ใบ ปพ.1, ปพ.2 และใบ ปพ.6 (เอกสารสำคัญ!!! รับด้วยตนเองที่ฝ่ายทะเบียน)
ป.6, ม.3 และ ม.6 เวลา 09:00-12:00
1-5 พฤศภาคม 63 เปิดจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน เตรียมอนุบาล-อุบาล 3 และ ป.1-ป.3
(หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ประกาศ
4-10 พฤศภาคม 63 เปิดจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ป.4-ป.6
(หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ประกาศ
8-11 พฤศภาคม 63 เปิดจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ม.1-ม.3
(หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ประกาศ
11-15 พฤศภาคม 63 เปิดจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ม.4-ป.6
(หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ประกาศ
11-15 พฤษภาคม 63 เปิดจำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
(หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ประกาศ
1 กรกฎาคม 63 เปิดภาคเรียน 1/2563 ( ทุกระดับชั้น ) ประกาศ

***หมายเหตุ

กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป