ประถมศึกษา ปีที่ 2

ให้นักเรียน Copy รหัสเข้าห้องเรียนของนักเรียนเพื่อนำไปใส่ในห้องเรียน Google Classroom


รหัสของชั้นเรียน

x3nvg4o

Go...

รายวิชา

รายวิชาที่เปิดเรียน Online ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2:

ลำดับ รายวิชา
1 ภาษาไทย
2 คณิตศาสตร์
3 วิทยาศาสตร์
4 วิทยาการคำนวน
5 สังคมศึกษา
6 ประวัติศาสตร์
7 สุขศึกษา
8 พลศึกษา
9 ว่ายน้ำ
10 ศิลปะ
11 การงานอาชีพ
12 ภาษาอังกฤษ
13 กิจกรรม-ชุมนม
14 ลูกเสือ-ผู้บำเพ็ญ
15 อบรม
16 เบียโน