มัธยมศึกษา ปีที่ 1

ให้นักเรียน Copy รหัสเข้าห้องเรียนของนักเรียนเพื่อนำไปใส่ในห้องเรียน Google Classroom

Back Page «
รหัสของชั้นเรียน 1/1

4cu7j33

Go...

รายวิชา

รายวิชาที่เปิดเรียน Online ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1:

ลำดับ รายวิชา
1 คณิตศาสตร์ 1
2 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
3 การงานอาชีพ 1
4 ภาษาจีน 1
5 ภาษาไทย 1
6 สุขศึกษา 1
7 พลศึกษา 1
8 วิทยาศาสตร์ 1
9 วิทยาการคำนวณ 1
10 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1
11 ศิลปะ 1
12 สังคมศึกษา 1
13 ประวัติศาสตร์ 1
14 ภาษาอังกฤษ 1
15 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
16 กิจกรรมชุมนุม
17 ลูกเสือ-ผู้บำเพ็ญ
18 แนะแนว
19 อบรม