มัธยมศึกษา ปีที่ 2

ให้นักเรียน Copy รหัสเข้าห้องเรียนของนักเรียนเพื่อนำไปใส่ในห้องเรียน Google Classroom


รหัสของชั้นเรียน 2/1

psvlzvf

Go...

รายวิชา

รายวิชาที่เปิดเรียน Online ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 2:

ลำดับ รายวิชา
1 คณิตศาสตร์ 3
2 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
3 การงานอาชีพ 3
4 ภาษาจีน 3
5 ภาษาไทย 3
6 สุขศึกษา 3
7 พลศึกษา 3
8 วิทยาศาสตร์ 3
9 วิทยาการคำนวณ 3
10 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3
11 ศิลปะ 3
12 สังคมศึกษา 3
13 ประวัติศาสตร์ 3
14 ภาษาอังกฤษ 3
15 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
16 กิจกรรมชุมนุม
17 ลูกเสือ-ผู้บำเพ็ญ
18 แนะแนว
19 อบรม