มัธยมศึกษา ปีที่ 3

ให้นักเรียน Copy รหัสเข้าห้องเรียนของนักเรียนเพื่อนำไปใส่ในห้องเรียน Google Classroom


รหัสของชั้นเรียน 3/1

34uepvp

Go...
รหัสของชั้นเรียน 3/2

abfesfy

Go...

รายวิชา

รายวิชาที่เปิดเรียน Online ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 3:

ลำดับ รายวิชา
1 คณิตศาสตร์ 5
2 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
3 การงานอาชีพ 5
4 ภาษาจีน 5
5 ภาษาไทย 5
6 สุขศึกษา 5
7 พลศึกษา 5
8 วิทยาศาสตร์ 5
9 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5
10 ศิลปะ 5
11 สังคมศึกษา 5
12 ประวัติศาสตร์ 5
13 ภาษาอังกฤษ 5
14 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
15 กิจกรรมชุมนุม
16 ลูกเสือ-ผู้บำเพ็ญ
17 แนะแนว
18 อบรม