มัธยมศึกษา ปีที่ 4

ให้นักเรียน Copy รหัสเข้าห้องเรียนของนักเรียนเพื่อนำไปใส่ในห้องเรียน Google Classroom


รหัสของชั้นเรียน 4/1 (สายวิทย์)

3vtbkq7

Go...
รหัสของชั้นเรียน 4/2 (สายศิลป์ ห้องหลัก)

yny2lno

Go...
รหัสของชั้นเรียน 4/2 (ศิลป์-ญี่ปุ่น)

5cawbmy

Go...
รหัสของชั้นเรียน 4/2 (ศิลป์-จีน)

4rd45be

Go...
รหัสของชั้นเรียน 4/2 (ศิลป์-อังกฤษ)

xoohccb

Go...
รหัสของชั้นเรียน 4/2 (ศิลป์-ฝรั่งเศษ)

qe7ktzz

Go...
รหัสของชั้นเรียน 4/2 (ศิลป์-คำนวน)

zgorxot

Go...

รายวิชา

รายวิชาที่เปิดเรียน Online ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4 สายวิทย์ / สายศิลป์:

ลำดับ รายวิชา สายวิทย์ รายวิชา สายศิลป์
1 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 ภาษาไทยพื้นฐาน 1
2 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
3 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1
4 วิทยาการคำนวณ 1 วิทยาการคำนวณ 1
5 สังคมพื้นฐาน 1 สังคมพื้นฐาน 1
6 ประวัติศาสตร์ 1 ประวัติศาสตร์ 1
7 ศิลปะพื้นฐาน 1 ศิลปะพื้นฐาน 1
8 สุขศึกษาและพละศึกษา 1 สุขศึกษาและพละศึกษา 1
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1
10 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
11 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 คณิตศาสตร์ศิลป์ 1
12 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
13 ฟิสิกส์ 1 -
14 เคมี 1 -
15 ชีววิทยา 1 -
16 กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมชุมนุม
17 แนะแนว แนะแนว
18 อบรม อบรม