มัธยมศึกษา ปีที่ 5

ให้นักเรียน Copy รหัสเข้าห้องเรียนของนักเรียนเพื่อนำไปใส่ในห้องเรียน Google Classroom


รหัสของชั้นเรียน 5/1 (สายวิทย์)

yez4kpp

Go...
รหัสของชั้นเรียน 5/2 (สายศิลป์ ห้องหลัก)

2y4xdpk

Go...
รหัสของชั้นเรียน 5/2 (ศิลป์-ญี่ปุ่น)

6effnvj

Go...
รหัสของชั้นเรียน 5/2 (ศิลป์-จีน)

5sj2wom

Go...
รหัสของชั้นเรียน 5/2 (ศิลป์-อังกฤษ)

ie2bsca

Go...
รหัสของชั้นเรียน 5/2 (ศิลป์-ฝรั่งเศษ)

2oj3xl3

Go...
รหัสของชั้นเรียน 5/2 (ศิลป์-คำนวน)

ptv2mu7

Go...

รายวิชา

รายวิชาที่เปิดเรียน Online ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 5 สายวิทย์ / สายศิลป์:

ลำดับ รายวิชา สายวิทย์ รายวิชา สายศิลป์
1 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 ภาษาไทยพื้นฐาน 3
2 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
3 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
4 วิทยาการคำนวณ 3 วิทยาการคำนวณ 3
5 สังคมพื้นฐาน 3 สังคมพื้นฐาน 3
6 ประวัติศาสตร์ 3 ประวัติศาสตร์ 3
7 ศิลปะพื้นฐาน 3 ศิลปะพื้นฐาน 3
8 สุขศึกษาและพละศึกษา 3 สุขศึกษาและพละศึกษา 3
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3
10 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
11 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 คณิตศาสตร์ศิลป์ 3
12 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
13 ฟิสิกส์ 3 -
14 เคมี 3 -
15 ชีววิทยา 3 -
16 กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมชุมนุม
17 แนะแนว แนะแนว
18 อบรม อบรม