มัธยมศึกษา ปีที่ 6

ให้นักเรียน Copy รหัสเข้าห้องเรียนของนักเรียนเพื่อนำไปใส่ในห้องเรียน Google Classroom


รหัสของชั้นเรียน 6/1(สายวิทย์)

dwebgo2

Go...
รหัสของชั้นเรียน 6/2 (สายศิลป์ ห้องหลัก)

3mcm7kv

Go...
รหัสของชั้นเรียน 6/2 (ศิลป์-ญี่ปุ่น)

hl5aebe

Go...
รหัสของชั้นเรียน 6/2 (ศิลป์-จีน)

qfqyoip

Go...
รหัสของชั้นเรียน 6/2 (ศิลป์-อังกฤษ)

ushosbs

Go...
รหัสของชั้นเรียน 6/2 (ศิลป์-ฝรั่งเศษ)

lgpikrs

Go...
รหัสของชั้นเรียน 6/2 (ศิลป์-คำนวน)

ukwxv5e

Go...

รายวิชา

รายวิชาที่เปิดเรียน Online ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6 สายวิทย์ / สายศิลป์:

ลำดับ รายวิชา สายวิทย์ รายวิชา สายศิลป์
1 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 ภาษาไทยพื้นฐาน 5
2 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5
3 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5
4 วิทยาการคำนวณ 5 วิทยาการคำนวณ 5
5 สังคมพื้นฐาน 5 สังคมพื้นฐาน 5
6 ประวัติศาสตร์ 5 ประวัติศาสตร์ 5
7 ศิลปะพื้นฐาน 5 ศิลปะพื้นฐาน 5
8 สุขศึกษาและพละศึกษา 5 สุขศึกษาและพละศึกษา 5
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5
10 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5
11 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 คณิตศาสตร์ศิลป์ 5
12 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
13 ฟิสิกส์ 5 -
14 เคมี 5 -
15 ชีววิทยา 5 -
16 กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมชุมนุม
17 แนะแนว แนะแนว
18 อบรม อบรม