++ข่าวประชาสัมพันธ์++

🚨ประกาศ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่🚨
เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการกิจกรรมสำคัญของโรงเรียนในช่วงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของระลอกเดือนเมษายน 2564

Message us