แสดงความประสงค์รับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน

🌼เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ 🌼เรื่อง ขออนุญาตสำรวจความประสงค์ในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารแสดงความประสงค์รับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน/ นักศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ชุด (ผู้ปกครอกไปกรอกในเมนูตอบแบบสอบถาม) ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/…/11pjp4n7p2xIRFsAOoASeSd…/view

2. แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 แผ่นดาวน์โหลด : https://www.wachirawit.ac.th/dow…/WCS-Student-Covid-19.pdf

3. คลิปวิดีโอ คลิป รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย https://youtu.be/KVH3lkLbV0Yด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบในวงกว้าง อย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจึงมีนโยบายให้วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นักศึกษาซึ่งศึกษาใน ระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีนโยบายที่จะให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองในการแจ้งความประสงค์ให้บุตรหลานของท่านได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เพื่อ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 โดยให้ตอบกลับความประสงค์ผ่านระบบ Student Dashboard ภายในวันที่ 18 กันยายน 2564 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

Message us