เยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

  1. เด็กหญิงรดา ไชยวรรณ นักเรียนระดับชั้น ม.2 สาขาเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจใกล้ธรรม
  2. เด็กชายพิชญนันท์ บุญทา นักเรียนระดับชั้น ป.3 สาขาการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
  3. เด็กหญิงวรธิดา มณีทอง นักเรียนระดับชั้น ป.3 สาขาอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมและการแสดง
  4. เด็กชายพร้อมกุศล ญาณภาพ นักเรียนระดับชั้น ป.6 สาขาด้านภาวะผู้นำ จิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์

เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัล เยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการ “เยาวชนคิดดี ทำดี มีคุณธรรม ส่งเสริมศาสนา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาสังคม” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ , กระทรวงวัฒนธรรม , กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ และ สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 ณ พุทธสถานเชียงใหม่

Message us