ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมการเรียนการสอน

ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมการเรียนการสอน

💥โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางโรงเรียนได้จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา นอกจากจะทำให้โรงเรียนสะอาด น่าอยู่ น่าเรียนแล้ว ยังเป็นการเก็บข้อมูลขยะ เพื่อให้ได้ทราบว่าขยะประเภทไหนมีมากน้อยเพียงใด อันนำมาสู่แนวทางในการจัดการขยะอย่างยั่งยืนครับ #ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมการเรียนการสอน และกิจกรรมการจัดการขยะที่ต้นทาง 🎉🎉

Message us