อบรมการฝึกความรู้และทักษะ “การตรวจคัดกรองเบื้องต้นการติดเชื้อโควิด 19 ในสถานศึกษาด้วยวิธี Antigen test kit (ATK)

📍🚨เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ได้เข้ารับการอบรมการฝึกความรู้และทักษะ “การตรวจคัดกรองเบื้องต้นการติดเชื้อโควิด 19 ในสถานศึกษาด้วยวิธี Antigen test kit (ATK) เพื่อสามารถนำความรู้ ทักษะไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ปลอดภัยเพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานศึกษา” โดยได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่งานพยาบาลโรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นต์เตอร์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่📍🚨 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม… ดูเพิ่มเติม

Message us