วันครูแห่งชาติ

วันครูแห่งชาติของไทยนั้น ตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เริ่มมาจากแนวคิดของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ได้กล่าวในที่ประชุมคุรุสภาสามัญประจำปีว่าปกติแล้วเมื่อถึงวันตรุษ วันสงกรานต์ก็มักจะมีการรำลึกถึงผู้มีพระคุณ มีการนำอัฐิของท่านเหล่านั้นมาทำบุญทำทาน ดังนั้น “ครู” ซึ่งเป็นผู้เสียสละ ช่วยชี้ทางสว่างให้กับเด็ก ก็ถือเป็นผู้มีพระคุณทางการศึกษาด้วยเช่นกัน ดังนั้นควรจะมีวันเพื่อการระลึกถึงพระคุณของครู เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายของพวกเขาวันครูแห่งชาติจึงมีการจัดงานขึ้นครั้งแรกในปีถัดมา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2500 ตามมติของที่ประชุมและกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดอีกด้วย

คำขวัญวันครู 2565สำหรับคำขวัญวันครูในปีนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แต่งคำขวัญมอบให้คุณครูเอาไว้ว่า

“พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต”

Message us