เลื่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564 ออกไปอีก 1 สัปดาห์

🚨เรื่อง เลื่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564 ออกไปอีก 1 สัปดาห์🚨

🚨Subject: Online learning and Reschedule of Midterm Examination🚨

🚨关于“推迟2021学年第二学期期中考试 ”的通知🚨

Message us