Smart KG. Day 2021 Good bye kindergarten

++Smart KG. Day 2021 Good bye kindergarten++แผนกอนุบาล โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรม Smart KG.2021 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล ประจำปี 2564 พร้อมก้าวสู่การศึกษาในระดับประถมศึกษาต่อไป ในการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการจัดงานตามวิถีแบบ New Normal โดยได้รับเกียรติจาก อ.วรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการจัดกิจกรรม รวมถึงกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่นด้านพหุปัญญาด้านต่าง ๆ และมอบเกียรติบัตรสำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณแม่ณัฎฐนันท์ วงศ์ลือเกียรติ คุณแม่ของ ด.ญ.รมิตา วงศ์ลือเกียรติ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ตัวแทนผู้ปกครองกล่าวความประทับใจที่มีต่อโรงเรียนผ่านบทกลอน “เพราะก้าวแรกการเรียนรู้นั้นสำคัญ ไม่จำเป็นต้องแข่งขันกันหรูหรา ดูแลทั่วถึงใส่ใจได้วิชา สถานศึกษาวชิรวิทย์ศิษย์ภูมิใจ” โดยมี ฝ่ายบริหารของโรงเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารอนุบาล-ประถมศึกษา โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่

More…
Message us