ส่งเสริมสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565

🌸👨🏻‍🏫👩🏻‍🏫🌸ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จัดทำกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อส่งเสริมสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ” วันที่ 9 -10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องภัทโรบล อาคารอำนวยการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นายรัชภูมิ สมสมัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จากศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และ นางสาวฐิติยาพร พิภาค ครูชำนาญการ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม เป็นวิทยากรในการอบรมให้ครูในครั้งนี้🌸👨🏻‍🏫👩🏻‍🏫🌸

Message us