คหกรรม

กิจกรรม Gifted คหกรรม เป็นกิจรรม เรียนรู้และฝึกทักษะการประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในด้านอาหาร การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น มุ่งเน้นการปฏิบัติให้เกิดทักษะ

Message us