มาตรการการ “สวม” หรือ “ไม่สวม” หน้ากากอนามัย

จากมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ครั้งล่าสุดได้มีมติปรับพื้นที่โซนสีทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศให้เป็น พื้นที่สีเขียว ทั้งยังมีมาตรการคลายล็อกต่างๆ รวมถึงมาตรการการ “สวม” หรือ “ไม่สวม” หน้ากากอนามัยนั้น ที่ประชุม ศบค.เห็นว่า ควรสวมหน้ากากและให้สวมหน้ากากตลอดเวลา เมื่ออยู่ในที่แออัด สถานที่ปิดหรือมีการอยู่ใกล้ชิดกับคนจำนวนมาก ส่วนผู้ที่อยู่ในที่โล่ง ไม่แออัด ไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือให้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจได้ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

Message us