กิจกรรมงานเปิดโลกวิชาการ

เปิดโลกวิชาการ Integrated learning for Excellence

วันพุธที่ 25  มกราคม 2566 ดร.ยุพิน  บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในกิจกรรมวันเปิดโลกวิชาการ”วชิรวิทย์ บูรณาการความรู้สู่ความเป็นอัจฉริยภาพ”Integrated learning for Excellence ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียน วชิรวิทย์ เชียงใหม่ พร้อมมอบรางวัลดีเด่นของครู บุคลากรและนักเรียนรางวัล “Best All Roun โดยมี นายปานสิน  เหมือนแสง ประธานนักเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม นายวรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่

ดร.ยุพิน   บัวคอม  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนทุกคน ในทุกด้านตามศักยภาพอย่างแท้จริง ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลต่างๆทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศจนเป็นที่ประจักษ์อย่างมากมายหลากหลายด้าน  โดยการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนนั้นแสดงให้เห็นว่า โรงเรียนไม่ได้มุ่งเน้นส่งเสริมเฉพาะนักเรียนที่เก่งด้านวิชาการเท่านั้นแต่ยังพร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสในการเรียนรู้ที่หลากหลายและเท่าเทียม ตามแนวทางของการจัดการเรียนรู้แบบ Wachirawit center of Excellence คือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามศักยภาพ

ซึ่งการส่งเสริมเหล่านี้ถือเป็นปณิธานหลักของโรงเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และเกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคนในวันนี้
การจัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการในวันนี้ถือเป็นประโยชน์และโอกาสที่ดีที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาสในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ผ่านประสบการณ์และทักษะชีวิตก่อให้เกิดประโยชน์ และโอกาสทั้งต่อตนเองและสังคมสืบไปขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลที่ทรงเกียรติต่อตนเองและสถานศึกษา และขอให้ทุกท่านพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ พร้อมแบ่งปันความรู้สู่ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

นายปาณสิน เหมือนแสง ประธานนักเรียน กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ “วชิรวิทย์ บูรณาการความรู้สู่ความเป็นอัจฉริยภาพ” Integrated leaming for Excellence ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2565 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายนอกห้องเรียน ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันของกลุ่มสาระต่างๆ การแสดงผลงานของนักเรียน การจัดเต้นท์นิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านกิจกรรมเพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนและในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังมีการจัดการแสดงผลงานทางด้านศิลปะจากผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ตลอดจนถึงแขกผู้เกียรติที่ร่วมส่งผลงานจัดแสดงในชื่องานว่า Art and Crafts exhibition ครั้งที่ 13

โดยในการจัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการในปีนี้ได้จัดรูปแบบให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างชัดเจน โดยไม่มีบุคลคลหรือหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรเชิคชูเกียรติแก่ครู บุคลากร และนักเรียนที่มีรางวัลและผลงานดีเด่นด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดปีการศึกษาและเพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีแก่ครู บุคลากร และนักรียนที่สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียนมา โดยตลอด ในการจัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการในปีการศึกษา 2565 ปีนี้อีกด้วย

Message us