ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 27 เมษายน 2566

ช่วงที่ 1 : วันจันทร์ ที่ 20 มีนาม – วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566

ช่วงที่ 2 : วันอังคารที่ 18 เมษายน – วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566

โดย วันที่ 26 เมษายน เป็นวันสุดท้ายในการส่งงานต่าง ๆ ของแต่รายวิชา และ วันที่ 27 เมษายน 2566 เป็นวันสอบวัดประเมินผลการเรียนภาคฤดูร้อนทุกระดับชั้น

Message us