แนวปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปี การศึกษา 2564

แนวปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด – 19 ) ของโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการระบาดในหลายพื้นที่ในประเทศไทย ซึ่งในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของทุกสถานศึกษานั้น

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่จึงได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนดังนี้

  1. โรงเรียนขอให้นักเรียนที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่หรือเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการประกาศจาก ศคบ.ให้กักตัว สังเกตอาการ อย่างน้อย 14 วัน  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน                                  

( ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม  2564 )

  • โรงเรียนขอให้นักเรียนทุกคน กรอกข้อมูลแบบสำรวจเพื่อป้องกันตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในระบบ กูเกิลฟอร์มของโรงเรียน ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564  
  • หากนักเรียนมีไข้  มีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ขอความร่วมมือผู้ปกครองไม่ต้องนำนักเรียนมาโรงเรียนและหากพบว่านักเรียนมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เจ็บคอ ไอ  มีน้ำมูก  หายใจเร็ว หายใจลำบาก หอบเหนื่อย  จมูกไม่ได้กลิ่น หรือลิ้นไม่รับรส ให้รีบติดต่อเพื่อขอรับการตรวจจากโรงพยาบาล และให้รีบแจ้งข้อมูล ให้ครูประจำชั้นทราบเพื่อเฝ้าระวังต่อไป
  • ในวันเปิดเรียน 1 มิถุนายน 2564 โรงเรียนขอความร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครองที่ผ่านเข้า-ออก ต้องได้รับการตรวจคัดกรอง  เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน

ทั้งนี้โรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ครูและบุคลากรทุกคน ตามมาตรการต่างๆที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดอย่างเช่น มีการประเมินตนเองก่อนเปิดภาคเรียนผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus ( TSC ) มีมาตรการการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เป็นต้น  เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                         มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนต่อไป

Message us