ปรับโครงสร้างหลักสูตรของแผนการเรียน ESP เป็น CESP ในระดับชั้น ป.1-3 ในปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการทีมวิชาการแผนการเรียน CESP จัดการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินการ เงื่อนไขข้อตกลงกรณีปรับโครงสร้างหลักสูตรของแผนการเรียน ESP เป็น CESP ในระดับชั้น ป.1-3 ในปีการศึกษา 2564 นี้นอกจากนั้นยังมีการอภิปราย ในเรื่องของการจัดตารางเรียนที่เหมาะสม การเตรียมการประชุมของคุณครูประจำชั้น ทั้งครูไทยและครูชาวต่างประเทศ การจัดอบรมคุณครู ทั้งในระดับอนุบาลและประถม และแผนการประชุม โครงสร้างงานวิชาการ เพื่อให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพที่ดีที่สุด สำหรับนักเรียน

On May 16, 2021, the CESP Academic Committee held a meeting to monitor its implementation. Terms of Agreement in the event of a curriculum restructuring of the ESP to CESP lesson plan in grade 1-3 in this academic year 2021.There was also a discussion. In the matter of appropriate class schedule Class teacher meeting preparation Both Thai teachers and foreign teachers. Teacher training both in kindergarten and elementary levels. And meeting plans Academic structure to ensure quality and best performance for students.

Message us