คุณสมบัติ/เอกสาร ประกอบการสมัครเรียน

เอกสารประกอบการสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น เตรียมอนุบาล

ระดับเตรียมอนุบาล

#รายละเอียดเอกสารจำนวน
1สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครองและนักเรียน1 ชุด
2สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ปกครองและนักเรียน1 ชุด
3สำเนาสูติบัตรของนักเรียน1 ชุด
4รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 3×4 ซม.2 ใบ

ระดับอนุบาล 1-3

#รายละเอียดเอกสารจำนวน
1ต้องอายุไม่น้อย 3 ปีบริบูรณ์ ก่อน 16 พฤษภาคม ของปีการศึกษานั้น ๆ (อายุตามเกณฑ์ อนุบาล 1 ที่ได้รับเงินอุดหนุน)
2สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครองและนักเรียน1 ชุด
3สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ปกครองและนักเรียน1 ชุด
4สำเนาสูติบัตรของนักเรียน1 ชุด
5รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 3×4 ซม.2 ใบ
เกณฑ์การนับอายุตามกฎกระทรวง

ระดับประถมศึกษา 1-6

#รายละเอียดเอกสารจำนวน
1ต้องอายุย่าง 7 ปี ก่อน 16 พฤษภาคม ของปีการศึกษานั้น ๆ (อายุตามเกณฑ์ ประถม 1 ที่ได้รับเงินอุดหนุน)
2หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาล ระดับชั้นอนุบาล 31 ชุด
3สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครองและนักเรียน1 ชุด
4สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ปกครองและนักเรียน1 ชุด
5สำเนาสูติบัตรของนักเรียน1 ชุด
6รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 3×4 ซม.2 ใบ
7สำเนา/ฉบับจริง ใบระเบียนผลการเรียน ระดับอนุบาล 31 ฉบับ
เกณฑ์การนับอายุตามกฎกระทรวง

ระดับมัธยมศึกษา 1-6

#รายละเอียดเอกสารจำนวน
1หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน และผลการเรียนปัจจุปัน1 ฉบับ
2สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครอง และนักเรียน1 ชุด
3สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ปกครอง และนักเรียน1 ชุด
4สำเนาบัตรประชาชน สูติบัตรนักเรียน1 ชุด
5รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 3×4 ซม.2 ใบ
6สำเนา/ฉบับจริง ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1)1 ฉบับ
Message us