ปฎิทินโรงเรียน

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับชั้นแล้ววันนี้เป็นต้นไป

Update: วันที่ 30 กันยายน 2563 โดย นายเชาวรินทร์ ใจเขื่อนแก้ว

วันที่ รายการกิจกรรม
9 ตุลาคม 63 ฝึกซ้อมอพยพกรณีเกิดภัยพิบัติ/อัคคีภัย (อนุบาล-ประถม)
13 ตุลาคม 63 (วันหยุด) วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
16 ตุลาคม 63 นร.ชั้น ป.6 , ม.3 ร่วมกิจกรรม 1 Day Camp “ก้าวไกล ก้าวไป กับวชิรวิทย์”
22 ตุลาคม 63 กิจกรรมวัน Mufti Day
23 ตุลาคม 63 ( หยุด ) วันปิยมหาราช
30 ตุลาคม 63 กิจกรรมลอยกระทง
2 พฤศจิกายน 63

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (ทุกระดับชั้น)( วันที่ 1 )

3 พฤศจิกายน 63

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (ทุกระดับชั้น)( วันที่ 2 )

4 พฤศจิกายน 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 ร มผ พร้อมด่าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 พ.ย. 63 (กรณีพิเศษ)ก่อนรับสมุดพก
4-5 พฤศจิกายน 63 กิจกรรมค่าย Day Camp "BE GENIUS CAMP #3"
4-24 พฤศจิกายน 63 นักเรียนปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

(***กรณีนักเรียนที่ไม่ติด 0,ร,มผ.หรือเข้าค่าย "BE GENIUS CAMP #3" )

16-20 พฤศจิกายน 63 โรงเรียนหยุดเรียน (ปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1)
25 พฤศจิกายน 63

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2563( ทุกระดับชั้น )

26 พฤศจิกายน 63 กิจกรรมวันรับผลการเรียนประจ่าภาคเรียนที่ 1/2563 เวลา 15:30-17:30 น.
27 พฤศจิกายน 63 วิชาการประกาศให้แก้ไขผลการเรียน 0 ร มผ ของภาคเรียนที่ 1/2563
30 พฤศจิกายน 63 กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 30
4 ธันวาคม 63 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ( กิจกรรมเกี่ยวข้าว )
กิจกรรมค่าย Day Camp ของกลุ่มสภานักเรียน
7 ธันวาคม 63 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 (รัฐบาลประกาศให้มาเรียนตามปกติ ส่วนวันหยุดชดเชยนี้ให้เลื่อนไปหยุดชดเชยในวันที่ 11 ธ.ค. 63 แทน)
10 ธันวาคม 63 วันรัฐธรรมนูญ (วันหยุด)
11 ธันวาคม 63 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9
24 ธันวาคม 63 กิจกรรมวัน Mufti Day,
กิจกรรม Red & Green Day (นักเรียนอนุบาล)
25 ธันวาคม 63 กิจกรรมท่าบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ปี 2564
28-30 ธันวาคม 63 โรงเรียนหยุดเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564
31 ธันวาคม 63 โรงเรียนหยุดเนื่องในวันสิ้นปี 2563
1 มกราคม 64 โรงเรียนหยุดเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564
14 มกราคม 64 กิจกรรมก้าวสู่โลกกว้าง ( นร.อนุบาล–ไปสวนสัตว์ )

28 มกราคม 64

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 (ทุกระดับชั้น) ( วันที่ 1 )

29 มกราคม 64

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 (ทุกระดับชั้น) ( วันที่ 2 )

1 กุมภาพันธ์ 64 ป.6 และ ม.3 เริ่มติวเข้มเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ปี กศ.63
5-7 กุมภาพันธ์ 64 ค่ายลูกเสือ/ผู้บำเพ็ญ
9 กุมภาพันธ์ 64 กิจกรรมวัน Mufti Day
10 กุมภาพันธ์ 64 วันการศึกษาเอกชนครูร่วมงานวันกำรศึกษาเอกชน ( ร.ร.หยุดเรียน )
17 กุมภาพันธ์ 64 กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง(รายงานผลการเรียนครึ่งเทอมแรก 50% ภาคเรียนที่ 2/2563)
19 กุมภาพันธ์ 64 Sport Day 2020
23 กุมภาพันธ์ 64 กิจกรรมตักบาตรหนังสือ ครั้งที่ 3
25 กุมภาพันธ์ 64 กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้างประจ่าภาคเรียนที่ 2/2563
26 กุมภาพันธ์ 64 วันมาฆบูชา( ร.ร.หยุดเรียน )

3 มีนาคม 64

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (เฉพาะ ม.6 )

5 มีนาคม 64 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรส่าหรับนักเรียนที่ส่าเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม.3,ม.6
15 มีนาคม 64 กิจกรรมวัน Mufti Day

29 มีนาคม 64

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ( ป.1 – ม.5 )( วันที่ 1 )

30 มีนาคม 64

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ( ป.1 – ม.5 )( วันที่ 2 )

31 มีนาคม 64 - 14 พฤษภาคม 64

นักเรียนปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

(***สำหรับ นร. ที่ติด 0,ร,มผ. ให้แก้ไขให้เรียบร้อยในวันที่ 1-2 เม.ย. 63 ก่อนหยุด)

12-23 เมษายน 64

โรงเรียนหยุด (ปิดเทอม 2/2563)

15 พฤษภาคม 64

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นเตรียมอนุบาลและระดับอนุบาลประจำปีการศึกษา 2564 / กิจกรรมวันรับผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2563 เวลา 09:00-12:00 น.

17 พฤษภาคม 64

เปิดเทอม 1/2564 ทุกระดับชั้น (welcome back to school)

***หมายเหตุ

กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป