ปฎิทินโรงเรียน

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับชั้นแล้ววันนี้เป็นต้นไป

Update: วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 โดย นายเชาวรินทร์ ใจเขื่อนแก้ว

วันที่ รายการกิจกรรม
2 พฤศจิกายน 63

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (ทุกระดับชั้น)( วันที่ 1 )

3 พฤศจิกายน 63

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (ทุกระดับชั้น)( วันที่ 2 )

4-5 พฤศจิกายน 63 กิจกรรมค่าย Day Camp "BE GENIUS CAMP #3"(ม.1-ม.6)
4-6 พฤศจิกายน 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 ร มผ พร้อมด่าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 พ.ย. 63 (แต่งกายชุดนักเรียน)
5-18 พฤศจิกายน 63 เปิดรับฝากนักเรียนแผนกอนุบาลกรณีพิเศษในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2563(รวมระยะเวลา 10 วันทำการ หยุดเสาร์-อาทิตย์
7-24 พฤศจิกายน 63 นักเรียนปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

(***กรณีนักเรียนที่ไม่ติด 0,ร,มผ.หรือเข้าค่าย "BE GENIUS CAMP #3" สามารถหยุดสามารถหยุดปิดเทอมได้ตั้งแต่วันที่ 4-24 พ.ย. 63)

25 พฤศจิกายน 63

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2563( ทุกระดับชั้น )

28 พฤศจิกายน 63 กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง "เปิดบ้านเปิดใจวชิรวิทย์" ประจำปีการศึกษา 2563 (ประชุมผู้ปกครองประจำปี/ลงทะเบียน 08.00-08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ)
(หลังกิจกรรมพบผู้ปกครองเสร็จเรียบร้อย)
กิจกรรมวันรับผลการเรียนประจ่าภาคเรียนที่ 1/2563
วันสุดท้ายของการชำระค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

***หมายเหตุ

กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป