หมายเลขโทรศัพท์ 0 5385 1412-5 โทรสาร: 0 5385 1416

เบอร์ติตต่อภายใน ฝ่าย/แผนก ต่าง ๆ :

เบอร์ภายใน ฝ่าย/แผนก ชั้น/ตึก Email
114 หรือ 0 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 : ตึกอำนวยการ [email protected] หรือ [email protected]
199 แผนกทะเบียนนักเรียน/ส่งเสริมการศึกษา ชั้น 2 : ตึกอำนวยการ
111 รอง ผอ.แผนกประถม ชั้น 1 : ตึกเรียน
122 ฝ่ายวัดผล/วิชาการแผนกประถม ชั้น 2 : ตึกเรียน
123 ฝ่ายพยาบาลแผนกประถม ชั้น 1 : ตึกเรียน
109 ฝ่ายอาคารสถานที่/สารสนเทศ(IT) ชั้น 2 : ตึกอำนวยการ [email protected] (ฝ่ายอาคารสถานที่), [email protected] (ผู้ดูแลระบบ), [email protected] (IT)
103 เลขาสำนักงาน ผจก./ผอ. ชั้น 2 : ตึกอำนวยการ [email protected] | [email protected]
104 ฝ่ายการเงิน/การบัญชี ชั้น 2 : ตึกอำนวยการ
107 ฝ่ายการพัสดุครุภัณฑ์ ชั้น 2 : ตึกอำนวยการ
118 ฝ่ายบุคคล ชั้น 2 : ตึกอำนวยการ [email protected]
115 ฝ่ายวัดผล/วิชาการแผนกมัธยม ชั้น 3 : ตึกอำนวยการ
124 ฝ่ายแนะแนว ชั้น 4 : ตึกอำนวยการ
102 รอง ผอ.กิจการนักเรียน | ฝ่ายกิจการนักเรียน แผนกมัธยม ชั้น 1 : ตึกอำนวยการ
117 ฝ่ายมินิมาร์ท ชั้น 1 : ตึกอำนวยการ
113 พยาบาลแผนกมัธยม ชั้น 2 : ตึกอำนวยการ
120 ห้องสมุด ชั้น 2 : ตึกอำนวยการ
132 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 : ตึกอำนวยการ
128 รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร/ส่งเสริมการศึกษา ชั้น 2 : ตึกอำนวยการ
131 ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ ชั้น 4 : ตึกอำนวยการ