คุณสมบัติ/เอกสาร ประกอบการสมัคร นักเรียนใหม่

เอกสารประกอบการสมัคร นักเรียนใหม่ ระดับชั้น มัธยมศึกษา 1-6

# รายละเอียดเอกสาร จำนวน
1 หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน และผลการเรียนปัจจุปัน 1 ฉบับ
2 สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครอง และนักเรียน 1 ชุด
3 สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ปกครอง และนักเรียน 1 ชุด
4 สำเนาบัตรประชาชน สูติบัตรนักเรียน 1 ชุด
5 รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 3x4 ซม. 2 ใบ
6 สำเนา/ฉบับจริง ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) 1 ฉบับ