คุณสมบัติ/เอกสาร ประกอบการสมัคร นักเรียนใหม่

เอกสารประกอบการสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น เตรียมอนุบาล/อนุบาล 1

ระดับเตรียมอนุบาล

# รายละเอียดเอกสาร จำนวน
1 สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครองและนักเรียน 1 ชุด
2 สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ปกครองและนักเรียน 1 ชุด
3 สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ชุด
4 รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 3x4 ซม. 2 ใบ

ระดับอนุบาล

# รายละเอียดเอกสาร จำนวน
1 ต้องอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ ก่อน 15 พฤษภาคม ของปีการศึกษานั้น ๆ
2 สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครองและนักเรียน 1 ชุด
3 สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ปกครองและนักเรียน 1 ชุด
4 สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ชุด
5 รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 3x4 ซม. 2 ใบ