คุณสมบัติ/เอกสาร ประกอบการสมัคร นักเรียนใหม่

เอกสารประกอบการสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1

# รายละเอียดเอกสาร จำนวน
1 ต้องอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ ก่อน 15 พฤษภาคม ของปีการศึกษานั้น ๆ
2 หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาล ระดับชั้นอนุบาล 3 1 ชุด
3 สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครองและนักเรียน 1 ชุด
4 สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ปกครองและนักเรียน 1 ชุด
5 สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ชุด
6 รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 3x4 ซม. 2 ใบ
7 สำเนา/ฉบับจริง ใบระเบียนผลการเรียน ระดับอนุบาล 3 1 ฉบับ