โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่

Online Learning

การเรียนออนไลน์เพื่อปรับพื้นฐาน และเสริมประสบการณ์ให้แก่นักเรียน

ก่อนที่เราจะเข้าเรียนออนไลน์ ควรอ่านคู่มือการใช้งานสักนิด

รายวิชาในการเรียนออนไลน์ ในแต่ละระดับชั้น.

การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ต้องมีกฎเกณ์และความพร้อมในการเข้าเรียน.