หน้าแรก

รับสมัคร นักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับชั้น

ระดับปฐมวัย
เตรียมอนุบาล : สำหรับเด็กอายุ ต่ำกว่า 3 ปี
อนุบาล 1-3
: สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี [ห้องปกติ] | [ห้องเรียน CESP]

ระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 : สำหรับนักเรียน อายุ 7-12 ปี
[ห้องเรียนปกติ] | [ห้องเรียน ESP] | [ห้องเรียน CESP]

ระดับมัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 : [แผนการเรียนปกติ]
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 : สายศิลป์, สายวิทย์,
สายศิลป์-อังกฤษ,สายศิลป์-ญี่ปุ่น,
สายศิลป์-ผรั่งเศส, สายศิลป์-จีน

ข่าวสาร

ข่าวสาร / กิจกรรม


ประกาศแจ้ง

ประกาศแจ้งต่าง ๆ จากโรงเรียน