ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี ในพิธีมอบใบประประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุใ.มชั้น 5 อาคารอำนวยการ ในวันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.01-11.00 น.