กิจกรรม “กล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์”

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 มูลนิธิกล้วยไม้ไทย ร่วมกับ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “กล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์”
โดยมีนายวรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช กรรมการกิตติมศักดิ์มูลนิธิกล้วยไม้ไทย และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิกล้วยไม้ไทย ในครั้งนี้ ณ บริเวณลานหน้าเสาธงโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ มีเจตคติ และทักษะ ตลอดจนเข้าใจในการอนุรักษ์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับสู่การเผยแพร่ต่อไป
2.เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์และเป็นการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 คณะครูบุคลากร ผู้แทนชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่และหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันปล่อยกล้วยไม้คืนสู่ไพรพฤกษ์จำนวน 999 ต้น

ตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
และเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันวโรกาส “วันพ่อแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9
โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่ อ.คนึงนิจ พรหมเนตร ผู้อำนวยการ และ อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา , นางสาวศิวดี พุทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลหนองป่าครั่ง จ.เชียงใหม่, เจ้าหน้าที่จากบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า เชียงใหม่ 2, ผู้แทนชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ และคณะกรรมการมูลนิธิกล้วยไม้ไทย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่