ห้องเรียนพิเศษ (CESP)

รับสมัครนักเรียนใหม่

“โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ เปิดห้องเรียน 3 ภาษา
Chinese English Special Program (CESP) จีน-อังกฤษ-ไทย เข้มข้น”

ระดับชั้นอนุบาล : อนุบาล 1-3 (อายุ 3-5 ปี) เรียนภาษาจีน/อังกฤษ ทุกวัน กับครูต่างชาติเจ้าของภาษา (Native Teacher) เน้นการออกเสียง คำศัพท์ บทสนทนา การอ่านเขียน ดนตรี จังหวะ และร้องเพลง
ระดับชั้นประถมศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 1 (อายุ 6 ปี ก่อน 15 พฤษภาคม ของปีการศึกษานั้น ๆ) เรียนภาษาอังกฤษเข้มข้น 17 ชั่วโมง:สัปดาห์ กับครูต่างชาติเจ้าของภาษา (Native Teacher) เรียนจนสามารถสื่อสารได้และผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ Cambridge ระดับ A2, ภาษาจีน HSK ระดับ 3 และผ่านเกณฑ์การศึกษาพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดสามารถผ่านการทดสอบ O-net