เกี่ยวกับเรา

ประวัติ ความเป็นมา

[ HISTORY AND FOUNDATION OF WACHIRAWIT SCHOOL ]

โรงเรียนวชิรวิทย์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ โดย นายวัชระ ตันตรานนท์ นักธุรกิจผู้สนใจการจัดการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ มานานกว่า ๒๐ ปี ได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากบุคลากรในแวดวงวิชาการ เปิดการสอน เป็นโรงเรียนเอกชน สอนตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการประเภทสามัญศึกษา แบบสหศึกษา เดิมตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๘/๑ ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บนเนื้อที่ ๘ ไร่ ๑ งาน ๑๓ ตารางวา โดยมี นายวัชระ  ตันตรานนท์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ เปิดทำการสอนในปีแรกเพียง ๓ ระดับชั้น คือ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รวม ๑๕ ห้องเรียน มีนักเรียน ๖๐๐ คน

ในปีการศึกษา ๒๕๔๗ ได้ขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยขอแยกจากระดับประถมศึกษามาจัดตั้งใหม่อยู่เลขที่ ๙๓/๑๑๑ หมู่ ๕ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพื้นที่ ๑๕ ไร่ โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม ส่วนสถานที่เดิมเปิดดำเนินการสอนระดับประถมศึกษา เป็น โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายประถมและอนุบาล  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการศึกษาให้มีศักยภาพในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงขึ้น และปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ และได้เปิดดำเนินการสอนทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา


ปัจจุบันปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น เตรียมอนุบาล ชั้นประถมศึกษา ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเน้นทั้งด้านวิชาการ คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพและเทคโนโลยีรวมทั้ง และด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร นอกสถานศึกษา เช่น การทัศนศึกษา การเข้าค่าย การฝึกอบรม นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน นำเสนอผลงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง นับได้ว่า โรงเรียนวชิรวิทย์ เป็นโรงเรียนมิติใหม่บนเส้นทางการปฏิรูปการศึกษา เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเยาวชนและผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานได้ศึกษาในโรงเรียนสายสามัญ หรือมุ่ง ระดับอุดมศึกษา ที่เน้นการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์ให้ผู้เรียน เป็นผู้มีเหตุมีผล  มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข