ทำเนียบผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้อำนวยการ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่

ระยะเวลาดำรงตำแหน่งชื่อผู้อำนวยการรูป
พฤศจิกายน 2547 – เมษายน 2549รศ. นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
พฤษภาคม 2549 – มกราคม 2550นาย ธานี สมบูรณ์บูรณะ
กุมภาพันธ์ 2550 – พฤศจิกายน 2550ดร. วัชระ ตันตรานนท์
ธันวาคม 2550 – ตุลาคม 2557ดร. มานิตย์ ศรีพิทักษ์
พฤศจิการยน 2557 – เมษายน 2559นาย กฤษณ์ จันทะวงศ์
พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบันนาย วรทัศน์ บุญโคตร