ปฎิทินโรงเรียน

ปฎิทินโรงเรียน

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับชั้นแล้ววันนี้เป็นต้นไป

Update: วันที่ 1 เมษายน 2564 โดย นายเชาวรินทร์ ใจเขื่อนแก้ว

วันที่กิจกรรม
8 เมษายน 64สอบปลายภายเรียนที่ 2/2563 ป.1 – ม.5 และ อนุบาล ประเมินพัฒนาการ วันที่ 1
9 เมษายน 64สอบปลายภายเรียนที่ 2/2563 ป.1 – ม.5 และ อนุบาล ประเมินพัฒนาการ วันที่ 2
10 เมษายน 64 – 16 พฤษภาคม 64นักเรียนปิดภาคเรียน (ไม่มีภาคฤดูร้อน)
19 เมษายน 64 – 14 พฤษภาคม 64Kindergarte Summer Camp (ภาคฤดูร้อนเฉพาะแผนกอนุบาล)
7 พฤษภาคม 64รับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 พร้อมซื้อหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
อนุบาล(เวลา 13:00-16:00 ณ บริเวณแผนกอนุบาลชั้น 1 อาคารเรียน)
ป.1-ป.6 ( เวลา 09:00-12:00 ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารอำนวยการ)
ม.1-ม.6 ( เวลา 13:00-16:00 ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารอำนวยการ)
11-15 พฤษภาคม 64จำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
15 พฤษภาคม 64“เปิดบ้านเปิดใจวชิรวิทย์” ประชุมผู้ปกครองประจำปี ทุกระดับชั้น
เวลา 09:00-11:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ
17 พฤษภาคม 64เปิดเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1/2564

***หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป