วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ โดยเน้นภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และก้าวทั้นเทคโนโลยีสู่ความเป็นสากล มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ (Mission)

1.พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศตามศักยภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2.ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ มุ่งสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

3.เร่งรัดพัฒนาระบบบริหารโดยใช้กระบวนการคิดแบบวันพรุ่งนี้ (Tomorro Mind) และเร่งรัดพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

4.ส่งเสริมการใช้สื่อ อุปกรณ์ สถานที่ และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการ และปฎิบัติงาน

5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานที่เกี่ยวข้อง ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายร่ยวมกันพัฒนาโรงเรียน

เป้าประสงค์(Corporate Objectives)

ผู้เรียนมีสุขภาพและสุขภาจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรีและกีฬา ก้าวทันเทคโนโลยีสู่ความเป็นสากลและมีความเป็นเลิศตามศักยภาพ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวชิรวิทย์ มี 4 ประการคือ

  1. มีคุณธรรม (Morals) มีตัวชี้วัด คือ มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีเมตตากรุณา แสดงความกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อส่วนรวม ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
  2. มีภาวะผู้นำ (Leadership) มีตัวชี้วัด คือ มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเองและผู้อื่น สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง กล้าพูด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีมารยาท เคารพผู้อาวุโส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
  3. มีความรับผิดชอบ ( Responsibility ) มีตัวชี้วัด คือ ตรงต่อเวลา การมาเรียน เข้าร่วมกิจกรรม แต่งกาย/ทรงผมถูกระเบียบ สนใจในการเรียน เตรียมพร้อมอุปกรณ์ในการเรียน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม มีทักษะการทำงาน รักการทำงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี รักษาชื่อเสียงของตนเอง และสถานศึกษา
  4. มีความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ( Good Citizenship ) มีตัวชี้วัด คือ ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปลอดจากสิ่งเสพติด ให้โทษ และสิ่งมอมเมา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข