เปิดรับสมัคร นักเรียนปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ (ด้านหลังบิ๊กซีเอ๊กซ์ตร้าเชียงใหม่) กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น เนอสเซอรี่-เตรียมอนุบาล, อนุบาล 1-3 , ป.1-ป.6 , ม.1-ม.6

image

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสมัครได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ที่ห้องทะเบียน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

หลักสูตรการศึกษาที่เปิดรับสมัคร ( ม.1 – ม.6 ) คือหลักสูตร ( Normal Plus Program : NP Plus ) เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยเนื้อหารายวิชาเพิ่มเติมในทุกรายวิชา โดยเน้นการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งจะเพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติ

หลักสูตรการศึกษาที่เปิดรับสมัคร ป.1 คือ หลักสูตร ( Normal Plus Program : NP Plus ) เป็นการจัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยการเน้นเนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม ประกอบด้วยวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ( โดยครูชาวต่างชาติ / เจ้าของภาษา ) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิด รู้จักวิเคราะห์ และสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

หลักสูตรการศึกษาที่เปิดรับสมัคร ( ป.1 – ป.6 ) เป็นหลักสูตร (English Special Program : ESP) เป็นการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการกับครูชาวต่างประเทศ ซึ่งเนื้อหารายวิชาภาคภาษาอังกฤษประกอบด้วย Sciences , Maths , Social Studies และ Chinese เพิ่มเติมจากวิชาปกติเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิด รู้จักวิเคราะห์ และสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

ระดับ เนอสเซอรี่ อายุแรกเกิด-2ปี ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยพยาบาลวิชาชีพ ปลอดภัย สะอาด เสริมสร้างพัฒนาการ

ระดับ อนุบาล อายุ2ปี-6ปี เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เสริมสร้างพัฒนาการ ทักษะสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา โปรแกรม 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ว่ายน้ำ ลีลาศ เปียโน เทควันโด

รายละเอียดเพิ่มเติม / เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันยื่นใบสมัคร คลิกดูที่นี่

image
image

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้น ป.1-ป.5 , ม.1 , ม.4 และทุกระดับชั้น ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

ระดับชั้น เนอสเซอรี่ , อนุบาล , ป.1 และทุกระดับชั้น ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

หมายเหตุ : เมื่อทำการดาวน์โหลดไปแล้วให้ปริ้นท์ผ่านทางเครื่องพิมพ์ สีหรือขาวดำก็ได้ ใช้กระดาษขนาดA4

หมายเหตุ : - เอกสารที่มีการสำเนา ให้ทำการรับรองเอกสารทุกฉบับ
- ในการยื่นใบสมัคร บิดา – มารดา ต้องนำนักเรียนมาด้วย

ช่องทางการติดต่อ

ช่องทางสื่อสารกับทางโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ เพื่อให้ได้รับข่าวสารต่าง ๆ ขอให้ผู้ปกครองและผู้รับข่าวสาร ได้ติดตามช่องทางการสื่อสารของโรงเรียนดังนี้

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ (ด้านหลังบิ๊กซีเอ๊กซ์ตร้าเชียงใหม่) เปิดทำการสอนในระดับชั้น เนอสเซอรี่, เตรียมอนุบาล, อนุบาล1-3, ป.1-ป.6, ม.1-ม.6

WACHIRAWIT

::: โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ โทร.0 5385 1412-5 แฟกซ์.0 5385 1416