วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา นำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา อ.คนึงนิจ พรหมเนตร ผู้อำนวย และ อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เข้าพบผู้อำนวยการและผู้บริหารโรงเรียนวชิรวิทย์ เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและหลักสูตรระยะสั้น ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่มีความสนใจในเรื่องการเรียนสานอาชีพในอนาคต

Message us