นโยบายการควบคุมการแพร่ระบาดของ covid-19

เพื่อดำเนินการตามนโยบายการควบคุมการแพร่ระบาดของ covid-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กเล็ก ทางโรงเรียนจึงของดการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนของแผนกอนุบาล เพื่อโรงเรียนจะได้เฝ้าระวังและดำเนินการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อแผนกอนุบาล ดูแลความปลอดภัยทุกจุดอย่างละเอียด

Message us