ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์ : 053 851412, 053 851413, 053 851414, 053 851415

  สำนักงาน อำนวยการ

 • ฝ่ายการเงิน : ต่อ 104

 • เลขาผู้อำนวยการ/บริหาร : ต่อ 103

 • ธุรการ รับสมัครนักเรียนใหม่ : ต่อ 114

 • ฝ่ายฝ่ายบุคคล : ต่อ 199

 • ฝ่ายกิจการนักเรียน : ต่อ 120

 • ฝ่ายทะเบียนนักเรียน/ห้องสมุุด : ต่อ 121

 • โทรสาร/แฟกส์ : 053 851416

 • Email : info@wachiraiwt.ac.th, wachirawit@wachirawit.ac.th

  สำนักงาน CESP

 • เบอร์โทรศัพท์ : 053 851419

 • ธุรการ CESP : 053851412 ต่อ 112

 • Email : huawei.cesp@wachirawit.ac.th

INFORMATION

รับสมัคร : 053851412-5 ext 114
ทะเบียน : 053851412-5 ext 121
สำนักงาน CESP: 053851419 or 053851412-5 ext 112

MY ACCOUNT

administrator