หยุดการเรียนการสอน ON-SITE ทุกระดับชั้นและเรียนรู้แบบ LIVE สด

🚨โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ หยุดการเรียนการสอน ON-SITE ทุกระดับชั้นและเรียนรู้แบบ LIVE สด และนับเวลาเรียน ของนักเรียนตามจริง ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19🚨

Message us