ยกเลิกการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site

🚨🚨ยกเลิกการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site
ตามประกาศเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564🚨🚨

🚨🚨To cancel On-site study announced on October 5th, 2021🚨🚨

🚨🚨关于取消“2021年10月5日线下教学公告” 🚨🚨

Message us