แจ้งการรับสมุด และอุปกรณ์การเรียน

🚨ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ประถม ป.3 / ป.4 / ป.5 / ป.6 / , มัธยม ม.3 / ม.4 / ม.5 / ม.6 แจ้งการรับสมุด และอุปกรณ์การเรียนที่คงค้าง ตามรายละเอียดไฟล์จดหมายที่แนบมาด้วยนี้🚨

Message us