มาตรฐานสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

💙 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ได้ผ่านมาตรฐานสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ( ประเภท สำนำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 💙

💙 Wachirawit Chiang Mai school has passed the standard of educational estrablishment of safety and COVID-19 prevention. (Office of the Private Education Commission:OPEC) 💙

💙清迈华威学校已通过预防COVID-19 各方面关于场所、教育机构的标准。(私立教育委员会 办公室)💙

Message us